Dvomi percentami z daní môžete podporiť aj aktivity občianskeho združenia HoryZonty.

Cieľom občianskeho združenia HoryZonty je propagovať zdravý životný štýl, športovanie, aktívny spôsob trávenia voľného času, ekologické témy a aktivity ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť venovaním 2 percent z dane.

Sme vďační za Vašu priazeň a podporu.

Ďakujeme.

Ako postupovať:

Ak ste zamestnanec:

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

4. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.

5. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3%) z dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% (3%) z dane na účet združenia.

Venovať 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prípade, že ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2018 sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení.

4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2019 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Venovať 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prípade, že ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2019:

1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2019. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Pozor:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
• Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
• Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Tlačivá na stiahnutie:

   Potvrdenie o zaplatení dane

   Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Identifikačné údaje:

IČO: 420 186 41
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: HoryZonty
Sídlo: Radlinského 9, Trenčín 911 05


Ďakujeme.

 

  Identifikačné údaje:

IČO: 420 186 41
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: HoryZonty
Sídlo: Radlinského 9, Trenčín 911 05

 

Partneri:

© 2018 HoryZonty All Rights Reserved